Σχετικά

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Τύπου “Διόφαντος” (CTI) ιδρύθηκε το 1985 στην Πάτρα. Η CTI είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός οργανισμός που εστιάζει στην έρευνα και την ανάπτυξη στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην εκπαίδευση, αναπτύσσοντας και αναπτύσσοντας συμβατικά και ψηφιακά μέσα στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση. Εκδόσεις έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού. διαχείριση και διαχείριση του Ελληνικού σχολικού δικτύου. και υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποδομής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων. Από την ίδρυσή της το 1985 και τις τελευταίες δεκαετίες ταχύτατης τεχνολογικής ανάπτυξης, η CTI συνέβαλε ενεργά σε πολλές από τις προόδους που θεωρούνται σήμερα δεδομένες.

Η Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (abbrev “Telematics Center”) της CTI, που συμμετείχε σε αυτό το έργο, δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των ΤΠΕ. Το CTI Telematics Center έχει σημαντική εμπειρία στο παρελθόν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης, συγκεκριμένα εκείνων που περιλαμβάνουν περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης Web 2.0 και εργαλεία 3D Virtual Worlds ως εργαλείο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Επικοινωνία

ΙΤΥΕ Διόφαντος
Καθηγητής Μιχάλης Ξένος
xenos@ceid.upatras.gr
+30 2610 996944