Καλωσορίσατε!

Το έργο ISSA (Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες Εκκινήσεις και Επιχειρηματίες) αποσκοπεί στον εντοπισμό βασικών και καινοτόμων μεθόδων μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για κοινωνικές νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.

Το έργο ISSA θα λειτουργήσει για την επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

  1. Να προωθηθεί η χρήση της ψηφιακής εκπαίδευσης ως ένας τρόπος για την προώθηση της διεθνοποίησης των Ευρωπαίων κοινωνικών επιχειρηματιών και νεοσύστατων επιχειρήσεων μέσω της αυτοδιδασκαλίας με στόχο τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων για τη διεθνοποίηση.
  2. Να προωθηθεί και να ενισχυθεί η χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, όπως το περιβάλλον του εικονικού κόσμου, με την παροχή κινήτρων στους κοινωνικούς επιχειρηματίες για τη χρήση τους.
  3. Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη στρατηγική χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT), μέσα σε αυτοδύναμα εκπαιδευμένα υποσυστήματα που διατίθενται για ευρείες ομάδες υποδοχέων.
  4. Να ενισχυθεί η διεθνοποίηση μεταξύ των κοινωνικών επιχειρηματιών ως μέτρο για την αύξηση των οφελών τους.
  5. Να υποστηρίξουμε την απόσταση με την ηλεκτρονική μάθηση και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο έδαφος για την αποτελεσματική Eπιχειρηματική μάθηση.