Σκοπός

“ISSA, Διεθνοποίηση για Κοινωνικές και Καινοτόμες Start Ups και Eπιχειρηματίες” αποσκοπεί στον εντοπισμό βασικών και καινοτόμων μεθόδων μάθησης που ενθαρρύνουν την επιτυχία σε διεθνείς δραστηριότητες για κοινωνικές εκκίνηση και επιχειρηματίες. Το έργο βασίζεται σε προηγούμενα έργα (SUC, κοινότητες start-up, SUI, Διεθνοποίηση start-up), αλλά προχωρά ένα ακόμη βήμα στην προώθηση της διεθνούς επέκτασης και ανάπτυξης των κοινωνικών νεοσύστατων επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών.

 

Αποτέλεσμα 1

Πλαίσιο Ικανότητας ISSA & Πακέτο Εκπαίδευσης & Σενάρια – Κοινωνικοί επιχειρηματίες και νεοσύστατες εταιρείες που πηγαίνουν στο Διεθνές Εμπόριο

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πακέτο αυτοκατάρτησης που θα εκπαιδεύει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες προς τη διεθνοποίηση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Το πακέτο αυτό-κατάρτισης θα βασίζεται στις ικανότητες που έχουν επιλεγεί σε σχέση με το ENTRE-COMP (Το Πλαίσιο Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας, το οποίο προσφέρει ένα πλαίσιο για την επίτευξη συναίνεσης γύρω από μια κοινή κατανόηση της επιχειρηματικής ικανότητας) και τη διεθνοποίηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τέλεια εφαρμογή του στις κοινωνικές επιχειρήσεις στο δρόμο τους προς τη διεθνοποίηση. Το πακέτο αυτό-κατάρτισης θα περιλαμβάνει επίσης δοκιμές αυτοαξιολόγησης για περαιτέρω βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας.

 

Παραδοτέα:

Ερωτηματολόγιο για τη μελέτη Πεδίου Έρευνας [ολοκληρώθηκε]

Έκθεση μελέτης πεδίου έρευνας [σε εξέλιξη]

Καθορισμένες ικανότητες [σε εξέλιξη]

Τελική έκθεση [δεν ξεκίνησε]

Πρότυπα για ενότητες αυτοδιδασκαλίας [δεν ξεκίνησε]

Πρότυπα για σενάρια [δεν ξεκίνησε]

Ενότητες & δοκιμές αυτοαξιολόγησης [δεν ξεκίνησε]

Αποτέλεσμα 2

ISSA e-Learning πλατφόρμα

Στόχος είναι η διεξαγωγή πιλότων, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι το αναπτυγμένο πλαίσιο δεξιοτήτων, η δέσμη αυτο-εκπαίδευσης, τα σενάρια, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και το περιβάλλον Εικονικού κόσμου (VW) είναι καλής ποιότητας, συνεκτικά προϊόντα που ικανοποιούν επαρκώς τους στόχους τους. τις ανάγκες των χρηστών και έχουν καλές δυνατότητες διεθνοποίησης.

 

 

Παραδοτέα:

Εκπαιδευτικά πρότυπα περιεχομένου [δεν ξεκίνησε]

ISSA e-learning πλατφόρμα (link to page) [δεν ξεκίνησε]

Εγχειρίδιο χρήστη [δεν ξεκίνησε]

Αποτέλεσμα 3

ISSA εικονικό περιβάλλον εκμάθησης

Ο στόχος είναι να παραχθεί η αρχιτεκτονική σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής του συστήματος της πλατφόρμας 3D Virtual World (VW), όπου το παραγόμενο μαθησιακό περιεχόμενο (εκπαιδευτικό υλικό, τα σχετικά σενάρια και οι δοκιμές αυτοαξιολόγησης) από το IO2 θα μεταφερθούν στο VW μέσω του Sloodle (ένα έργο ελεύθερης και ανοικτής πηγής που ενσωματώνει εικονικά περιβάλλοντα πολλαπλών χρηστών που αναπτύχθηκαν στο OpenSim με σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle).

 

Παραδοτέα:

Τεχνική έκθεση [δεν ξεκίνησε]

VW Πλατφόρμα (link to page) [δεν ξεκίνησε]

Εγχειρίδιο (έκδοση 1) [δεν ξεκίνησε]

Εγχειρίδιο (έκδοση 2) [δεν ξεκίνησε]

Βίντεο επίδειξης [δεν ξεκίνησε]

Αποτέλεσμα 4

ΠΙΛΟΤΙΚΗ δράση για δραστηριότητες διεθνοποίησης για τους Κοινωνικούς επιχειρηματίες και Start-ups

Στόχος είναι η διεξαγωγή πιλότων, τα οποία θα διασφαλίσουν ότι το αναπτυγμένο πλαίσιο δεξιοτήτων, η δέσμη αυτο-εκπαίδευσης, τα σενάρια, η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και το περιβάλλον Εικονικού κόσμου (VW) είναι καλής ποιότητας, συνεκτικά προϊόντα που ικανοποιούν επαρκώς τους στόχους τους. τις ανάγκες των χρηστών και έχουν καλές δυνατότητες διεθνοποίησης.

 

 

Παραδοτέα:

Πιλοτική μεθοδολογία [δεν ξεκίνησε]

Συμμετέχοντες σε εσωτερικές δοκιμές [δεν ξεκίνησε]

Συμμετέχοντες σε εξωτερικές δοκιμές [δεν ξεκίνησε]

Έκθεση αξιολόγησης [δεν ξεκίνησε]

Τελική έκθεση και σειρά συστάσεων για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων ISSA  [δεν ξεκίνησε]